Så många nyckelbiotoper hann Skogsstyrelsen registrera

Förra året inledde Skogsstyrelsen den landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen. 305 nyckelbiotoper om totalt 5 946 hektar hann Skogsstyrelsen registrera innan inventeringen stoppades.

Nedfallna träd är viktiga substrat för svampar och lavar.
Nedfallna träd är viktiga substrat för svampar och lavar. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Skogsstyrelsen fick i maj 2018 regeringens uppdrag att genomföra en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper, men i samband med riksdagens beslut om budgeten för 2019 togs dock finansieringen bort. Regeringsuppdraget finns i formell mening kvar, men Skogsstyrelsen bedriver sedan 1 januari 2019 ingen verksamhet med landsomfattande inventering av nyckelbiotoper.

Markant ökning

Nu har Skogsstyrelsen redovisat uppdraget till regeringen. Som ett resultat av den landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen 2018 registrerades 305 nya nyckelbiotoper som totalt omfattar 5946 hektar. I relation till andra år, är det en markant ökning, främst i de länen som har ingått i inventeringen i nordvästra Sverige. Under 2017 inventerades och registrerades 2735 hektar nyckelbiotoper och år 2016 4882 hektar.

Även andra

Förutom nyckelbiotoperna i den landsomfattande inventeringen registrerade Skogsstyrelsen förra året även 881 nyckelbiotoper om 4157 hektar i samband med andra verksamheter som exempelvis uppdragsinventeringar, handläggning av avverkningsanmälningar och områdesskyddsärenden.

Död ved i en nyckelbiotop i Jämtland.
Död ved i en nyckelbiotop i Jämtland. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Få fick formellt skydd

Av de nyckelbiotoper som registrerades 2018 har 54 stycken, eller 321 hektar, fått formellt skydd. I sin redovisning menar Skogsstyrelsen att det finns två anledningar till att inte fler nyckelbiotoper formellt skyddats. Den ena är att bildandet av ett formellt skydd ofta tar minst sex månader vilket innebär att få nyregistrerade nyckelbiotoper hann med att formellt skyddas under 2018. Ett annat viktigt skäl är att processer som hade inletts före 2018 för att formellt skydda nyckelbiotoper ligger före i kön.

Nyckelbiotopsrika marker

Skogsstyrelsen har även prioriterat att formellt skydda 2597 hektar nyckelbiotoper på nyckelbiotopsrika marker. Här har cirka hälften av arealen skyddats i form av biotopskydd och hälften i form av naturreservat. Dessutom har knappt 370 hektar nyckelbiotop på nyckelbiotopsrika brukningsenheter skyddats genom naturvårdsavtal.

Mest i Norrbotten

Med 2018 års registreringar av nyckelbiotoper fanns det vid årsskiftet totalt 67226 aktiva nyckelbiotoper med en sammanlagd areal på 234 333 hektar. I siffrorna ingår inte nyckelbiotoper som storskogsbruket och mellanskogsbruket själva har identifierat på egen mark. Största arealerna nyckelbiotop finns i Norrbotten följt av Dalarna, Jämtland och Västerbotten.