Sidas årliga bidrag 150 miljoner kronor

Biståndsmyndigheten Sida slussar årligen drygt 150 miljoner kronor via de två stora miljövårdsorganisationerna Naturskyddsföreningen och WWF Sverige.

Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.
Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare. FOTO: JOHANNA NORIN

Sida är den i särklass största statliga bidragsgivaren både till Naturskyddsföreningen och till WWF Sverige. Organisationerna är två av totalt sexton med så kallade ramavtal med Sida och de båda tilldelas en knapp tiondel av totalt cirka 1,8 miljarder kronor.

Ramavtalen skrivs för flera år i taget. För såväl Naturskyddsföreningen som WWF sträcker sig nuvarande avtal mellan 1 januari 2016 och 31 december 2022.

Reviderad global strategi

För att bli aktuell för det så kallade CSO-stödet (civilsamhällesorganisationer) måste organisationen skjuta till en tiondel av bidragsbeloppet i form av egna insamlade medel. Den insatsen kompenseras å andra sidan nästa helt av att Sida utöver CSO-stödet ger bidrag till administrationskostnader.

Under 2016 reviderade Naturskyddsföreningen sin globala strategi. Från att riktat sig till Syd- och Östeuropa omformulerades den till ”en stark global miljörörelse med verktyg att bidra till konkreta förändringar för en hållbar utveckling”.

Det globala programmet har tre stora målområden: jordbruk och livsmedelssäkerhet, miljögifter samt tropisk skog. Biståndsprojekten varierar kraftigt i sin karaktär och pågår främst i Sydamerika, Afrika och Asien.

”Inte beroende av statliga pengar”

Verksamheten sysselsätter cirka 17 heltidsanställda hos Naturskyddsföreningen. Föreningen uppger att 73 procent av det totala bidraget från Sida utbetalas till olika samarbetsorganisationer.

– Vi är inte beroende av statliga pengar för vår kärnverksamhet, även om det vore väldigt tråkigt om vi inte kunde fortsätta stödja de partner runt om i världen som vi i dagsläget gör med hjälp av Sida-bidraget, säger generalsekreteraren Karin Lexén.

För WWF Sverige erhålls ungefär 60 av de totalt 90 miljoner kronorna från Sida i form av CSO-stöd. Motsvarande sex heltidstjänster åtgår för att administrera stödet som kan gå exempelvis till kvinnogrupper på Borneo, skolor i Kamerun och odlingsteknik i Indien.

En annan tung bidragspost på knappt 20 miljoner kronor om året gäller insatser för ekologisk hållbar utveckling i form av certifieringsstandarder. Detta är ett av 13 globala WWF-initiativ och fokuserar på virke, odlad fisk och bomull.

– Ekonomiskt sett är det i princip ett nollsummespel, men Sida-stödet är ofantligt viktigt för hela vår profil och ger oss i WWF Sverige ett bra nätverk över hela världen, säger biträdande generalsekreteraren Peter Westman.

WWF Sverige får även Sida-bidrag på 3,5 miljoner kronor per år för sina informations- och kommunikationsinsatser som bland annat används för att bekosta kampanjen Earth Hour.

Så motiverar Sida bidraget till WWF

”För att informationsarbetet ska kunna leda till handlingskompetens så stärker WWF sin holistiska ansats. Detta innebär dels att organisationens informationsarbete, inklusive de dimensioner som genomförs inom ramen för infokom-strategin, starkare koordineras.”

(Ur Sidas beslutsunderlag)

LÄS MER: Statligt stöd bekostar Naturskyddsföreningens jurister