Skogsstyrelsen: Domstol ska avgöra fjällnära skog

Domstol och regering bör avgöra frågan om ersättning till markägare som har nekats att avverka fjällnära skog, eftersom den är så komplicerad, anser Skogsstyrelsen.

FOTO: MOSTPHOTOS

Skogsstyrelsen har tidigare haft uppfattningen att fjällnära skog har så höga naturvärden att myndigheten har nekat skogsägare att avverka fjällnära skog. Markägare har inte kompenserats med någon ersättning. Detta har resulterat i konflikter och domstolstvister, samt att markägare, för att få ersättning, har dragit staten inför rätta. Ett antal ärenden pågår i Mark- och miljödomstolarna i Umeå och Östersund.

Otydlig lagstiftning

Eftersom Skogsstyrelsen är av uppfattningen att lagstiftningen inte är tillräckligt tydlig, så anser myndigheten att ersättningsfrågan bör lämnas till domstol. Slutsatsen kommer från Skogsstyrelsen efter en utredning, som under gårdagen klubbades av myndighetens styrelse. Utredningen kommer även att lyftas in i de pågående domstolsprocesserna.

– Den grundliga utredning som gjorts visar att det inte finns något entydigt och klart svar på ersättningsfrågan. Lagstiftningen har stora brister och varken förarbeten eller rättspraxis ger oss vägledning. Då är det enda rimliga att överlämna frågan till domstolen, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Lämnar över utredningen

Generaldirektören får därmed i uppdrag av styrelsen att lämna över utredningen till domstolen i processer där markägare har överklagat myndighetens beslut för att få ersättning. Utredningen är baserad på egen extern juridisk expertis, samt har skett samarbete med Naturvårdsverket och med hjälp av synpunkter från Justitiekanslern.

Särskilt knepig anser Skogsstyrelsen att frågan är om det är att anse som pågående markanvändning när man avverkar i fjällnära skogar, där skogsbruk kanske inte har bedrivits tidigare. Där finns inget entydigt svar. Det hindrar också att formerna för eventuella ersättningarna avgörs. En annan fråga handlar om ifall ersättning är att betrakta som ett otillåtet statsstöd.

Fem års ersättning

Skogsstyrelsen anser att ersättning motsvarande avkastningsräntan under fem år skulle ge skogsägaren ersättning för uteblivna intäkter. Därefter ska det vara möjligt att få ersättning igen, i samband med en ny ansökan. Utöver det vill Skogsstyrelsen att regeringen klargör vilka arealer som ska ges ett formellt skydd ovan gränsen för fjällnära skog, samt att regeringen ser över Skogsvårdslagens paragrafer 18 19 , samt förtydligar vad som gäller i ersättningsfrågan och vad tillståndskraven ska omfatta. Innan domstolen har gjort sin prövning kommer alla ersättningsärenden att vara vilande hos Skogsstyrelsen.

LÄS OCKSÅ: Staten kysser och slår ihjäl