Skogsstyrelsen: Troligt med prövningstillstånd

undefined

Fjällnära skog.
Fjällnära skog. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Skogsstyrelsen har genom Kammarkollegiet överklagat de så kallade fjällnära domarna, om ersättning till markägare som nekats avverka i fjällnära skog. Nu är det upp till Mark- och miljööverdomstolen att besluta om domarna ska ges prövningstillstånd.

Cecilia Hedman, chefsjurist på Skogsstyrelsen menar att chanserna till prövningstillstånd är mycket goda.

– Det här är ett mål som aldrig tidigare prövats och det saknas både tidigare domar och praxis, konstaterar hon.

Valt håll

Skogsstyrelsen menar att det trots domen i Mark- och miljödomstolen är oklart hur man ska se på tillståndsplikten för avverkning i fjällnära skog.

– Det finns tidigare domar men de pekar åt olika håll. Nu har Mark- och miljödomstolen valt ett håll, men vi tycker att det behöver prövas i en högre instans för att åstadkomma rättspraxis, förklarar Cecilia Hedman.

Håller med

Magnus Norberg på LRF Konsult är juridiskt ombud för skogsägarna som stämt staten. Han håller med i bedömning om att det är troligt att domarna kommer att ges prövningstillstånd i Mark- och miljödomstolen.

– Jag räknar med att de kommer att bevilja prövningstillstånd, då det är de första domarna som avser ersättningsrätt just på grund av nekade avverkningstillstånd, säger han.

Fakta: Prövningstillstånd

I de flesta fall krävs det så kallat prövningstillstånd för att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ett mål till prövning. Om Mark- och miljööverdomstolen inte beviljar prövningstillstånd kommer mark- och miljödomstolens avgörande att stå fast. För att avgöra om prövningstillstånd ska ges, går en jurist vid Mark- och miljööverdomstolen igenom alla handlingar i målet och föredrar sedan målet muntligt för tre domare. Domarna prövar därefter om det finns skäl att bevilja prövningstillstånd.

Mark- och miljööverdomstolen kan ge prövningstillstånd om det:

• kan finnas anledning att ändra mark- och miljödomstolens avgörande.

• behövs för att Mark- och miljööverdomstolen bättre ska kunna bedöma om mark- och miljödomstolen dömt rätt.

• är viktigt att Mark- och miljööverdomstolen prövar målet för att mark- och miljödomstolarna ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor.

• annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Mark- och miljööverdomstolen har som målsättning att avgöra prövningstillståndsfrågan i merparten av målen inom två månader efter att målet kom in till domstolen.

Källa: Mark- och miljööverdomstolen

Läs mer: "Jag räknar med att domen står sig i högre instans"

Skogsstyrelsen överklagar de fjällnära domarna

Fjällnära målet: Markägarna vann mot staten