Undantag beror på vad EU-rätten medger

Vattenmyndigheterna lyssnar gärna på synpunkter. Men för en konstruktiv dialog behöver man dock utgå ifrån att både vattendirektivet och Sveriges rikes lag gäller, svarar avdelningschef Sandra Brantebäck.

Alla beslut om miljökvalitetsnormer fattas av vattendelegationerna, skriver vattenavdelningen vid Länsstyrelsen Västra Götaland.
Alla beslut om miljökvalitetsnormer fattas av vattendelegationerna, skriver vattenavdelningen vid Länsstyrelsen Västra Götaland. FOTO: STIG HEDSTROM

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Debattartikeln i Land Lantbruk nr 14/2021 ger oss ett bra tillfälle att tillrättalägga några missförstånd som tyvärr sprids alltför ofta. Man hävdar mer eller mindre att regeringen beslutat att många fler vattenförekomster ska bli föremål för undantag eller utpekas som kraftigt modifierade och att vattenmyndigheterna med flit ignorerar detta. Men det stämmer inte. Så här står det i regeringens proposition om vattenkraft (Vattenmiljö och vattenkraft Proposition 2017/18:243, sidan 148):

”Berörda myndigheter ska vara skyldiga att vid klassificering av vattenförekomster och vid beslut om miljökvalitetsnormer för dessa vatten fullt ut utnyttja det utrymme för undantag och lägre ställda krav som EU-rätten medger.”

Här glöms ofta den sista biten bort, den om ”som EU-rätten medger”. Det finns alltså ett regelverk som måste uppfyllas för att man ska kunna ställa lägre krav. Dessa regler står i Vattenförvaltningsförordningen. Och dessa regler har inte ändrats, det är fortfarande samma krav som gäller. Detta är inte särskilt känt, och det har tyvärr lett till förväntningar som inte kan uppfyllas med gällande lagstiftning.

Vattenmyndigheterna känner dock väl till lagen, och följer den. För varje vattenförekomst som är aktuell för att bli utpekad som kraftigt modifierat vatten eller ges ett undantag så har Vattenmyndigheterna undersökt om det finns ett underlag som visar att regelverket är uppfyllt. I dessa fall har vi också föreslagit kraftigt modifierat vatten (KMV) eller undantag. Denna process har dock inte resulterat i några nya förslag till KMV eller undantag i Västerhavets distrikt i det pågående samrådet. Att ge undantag eller utpeka ett vatten som kraftigt modifierat utan att det finns ett underlag som visar att lagens krav uppfylls är alltså lagstridigt. Självklart kan man, om man anser att det finns ett sådant underlag som vi inte redan har, skicka in detta i samrådet.

Det är inte heller så att man inte behöver göra något om man skulle få ett undantag eller bli så kallat KMV. Alla åtgärder som är möjliga ska fortfarande vidtas.

Skribenten förefaller också tillmäta Vattenmyndigheterna alldeles för stor makt. Alla beslut om miljökvalitetsnormer fattas av vattendelegationerna, som är beslutsorgan utsedda av regeringen och som beslutar på regeringens uppdrag. Även vattendelegationerna behöver följa lagen. En enskild tjänsteman har inga möjligheter att driva kampanjer så som det ibland påstås och har heller inget intresse av att göra det. Snarare riskerar man jobbet om man skulle få för sig att försöka.

Miljökvalitetsnormerna som föreslås är just förslag. Beslut sker i december, och fram till dess kan man alltså påverka förslagen. Det är tråkigt att skribenten inte är nöjd med samrådsmötet, men alla är välkomna att delta i samrådet på flera sätt än detta enda möte. Samrådet är till för att alla som så önskar ska få lämna in synpunkter. Alla synpunkter kommer att läsas och diskuteras. På grund av pandemin kan Vattenmyndigheten inte ha fysiska möten, och digitala möten behöver hanteras på ett annat sätt, men det betyder inte alls att man inte kan inkomma med synpunkter. Så lämna gärna in synpunkterna i vårt samråd, det finns tydliga instruktioner på vår hemsida. Samrådet är öppet till den 30 april. På samma sida finns också kontaktuppgifter om man vill prata med oss direkt eller skicka ett meddelande.

Men det viktigaste budskapet här är att skribenterna framför synpunkter som vi uppfattar egentligen handlar om att man inte accepterar att vattendirektivet gäller i Sverige. Detta kan Vattenmyndigheterna inte påverka. Om man vill ha en förändring till stånd så får man rikta sig till den part som kan påverka, i detta fall regeringen, som i sin tur får försöka påverka EU-kommissionen. Att i olika sammanhang påstå att myndigheterna trotsar regeringen och driver egna agendor är helt enkelt inte sant och kommer heller inte att leda till några förändringar.

Vattenmyndigheterna lyssnar gärna på synpunkter och förklarar också gärna oklarheter. För en konstruktiv dialog behöver man dock utgå ifrån att både vattendirektivet och Sveriges rikes lag gäller, annars förlorar dialogen sin mening.

Sandra Brantebäck

Avdelningschef för vattenavdelningen, Länsstyrelsen Västra Götaland

LÄS MER: Äntligen kan klappjakten på vattenkraften vara slut

LÄS MER: ”Klappjakten på småskalig vattenkraft inte över”