Vem kan bli framtidens lantbrukare?

Regeringen behöver tillsätta en utredning som ska ta fram skarpa förslag för att underlätta för nästa generations bönder att ta över och driva lantbruk, anser Leif Walterum.

LRF Ungdomen mötte i höstas landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) hemma hos lantbrukaren Andreas Eriksson. Med på bilden är också Cassandra Thelldahl Bjelkelöv och Tina Rudolphson, LRF Mälardalen.
LRF Ungdomen mötte i höstas landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) hemma hos lantbrukaren Andreas Eriksson. Med på bilden är också Cassandra Thelldahl Bjelkelöv och Tina Rudolphson, LRF Mälardalen. FOTO: STAFFAN CLAESSON

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Det samlade produktionsvärdet i den svenska animalieproduktionen är idag ungefär detsamma som för 30 år sedan. Under samma period har effektiviteten ökat och antalet lantbrukare som står får merparten av produktionen utgör idag bara en bråkdel jämfört med för 30 år sedan. Samtidigt har det svenska lantbrukets skuldsättning flerdubblats.

Det svenska lantbrukets växtodling och animalieproduktion är effektiv i en internationell jämförelse. Den svenske bonden har också visat att det inte finns något motsatsförhållande mellan en effektiv produktion, god djurhälsa och låg användning av kemikalier i växtodlingen. Trots effektiviteten så är lönsamheten, över tid, på gårdsnivå allt för svag. Det visar inte minst den återkommande Lantbruksbarometern, även om 2020 visat på en liten ljusning. Hade lönsamheten varit bättre så hade förmodligen också det samlade produktionsvärdet varit betydligt högre.

I mitten av 1990-talet var lantbrukets samlade skuldsättning cirka 75 miljarder kronor, idag uppgår skuldsättningen till nära 350 miljarder. I jämförelse med andra EU-länder sticker Sverige ut med en snabbare ökningstakt av skuldsättningen de senaste tio åren även om den bromsats upp något sista åren. Med nuvarande låga ränteläge så utgör skuldsättningen ingen akut fara, men den dagen när räntorna börjar röra på sig kan situationen snabbt förändras i en lantbruksnäring med alltför små marginaler.

Få näringar är så kapitalintensiva och har en så låg förräntning på insatt kapital som lantbruket. I takt med lantbrukets snabba strukturomvandling och de stora behov av kapital som krävs är det förvånande lite diskussion kring överlåtelse av lantbruksföretag och generationsskiftesfrågor. LRF Ungdomen lyfte under hösten problematiken med landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) och de lovade varandra under mötet att fortsätta dialogen. De skattemässiga förändringar som hittills gjorts och planeras för inom bland annat Januariöverenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna är förvisso bra, men knappast tillräckliga.

Frågan kring övertagande av dagens moderna lantbruksföretag och behov av kapitalanskaffning, oavsett om de sker genom generationsskifte i en familj eller genom köp på öppna marknaden, behöver diskuteras mer och kommer kräva större lagmässiga förändringar om den svenska livsmedelsproduktionen ska kunna hållas uppe och på sikt öka. Det är inte rimligt att en driftig lantbruksföretagare ska riskera sin egen och sin familjs privatekonomi på grund av orsaker som ligger utanför ens egen påverkan. Regeringen behöver tillsätta en utredning som får i direktiv att komma med skarpa förslag som underlättar för nästa generations bönder att ta över och driva lantbruk.

I många av Skaraborgs socknar har sedan länge den sista mjölkbonden slutat och det är några få heltidslantbrukare kvar som håller landskapet öppet och levande. Motorn i vår svenska landsbygd är livsmedelsproduktionen, ska motorn utvecklas och nya bönder kunna ta vid krävs ändrade och förbättrade förutsättningar att vara lantbruksföretagare.

Leif Walterum, tidigare LRF Ungdomens ordförande

(Artikeln har tidigare varit publicerad i Skaraborgsbygden. )

LÄS MER: Projekt ska underlätta ägarbyte

LÄS MER: Kusinerna räddade lammgården