Stort behov av arbetskraft till de gröna näringarna

Det svenska lantbruket står inför stora utmaningar med att hitta rätt kompetens. Samtidigt riskerar regeringens planer på att strama åt arbetskraftsinvandringen begränsa företagens möjlighet att få jobbet gjort. Det skriver Lena-Liisa Tengblad, VD för Gröna arbetsgivare.

Inom lantbruket finns många småföretagare som under just sommarmånaderna måste öka personalstyrkan då både plantering och skörd ska genomföras. För våra medlemsföretag är möjligheten att rekrytera utomlands livsviktig. Det skriver Lena-Liisa Tengblad, VD för Gröna arbetsgivare i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Det svenska lantbruket har stora utmaningar inom kompetensförsörjning. De senaste åren har bland annat inneburit stora kostnadsökningar för företagen på insatsvaror till produktion och lantbruket är inget undantag. Detta beroende av både pandemin, kriget i Ukraina samt en stark inflation. 
 

Nu meddelar regeringen dessutom sin ambition att försvåra för företagen att rekrytera kompetens utomlands genom att införa ett lönegolv som ligger över kollektivavtalen. Det kommer att slå hårt mot alla de företag som är hänvisade till utländsk arbetskraft när kompetens inte går att finna inom landets gränser.


Inom lantbruket finns många småföretagare som under just sommarmånaderna måste öka personalstyrkan då både plantering och skörd ska genomföras. För våra medlemsföretag är möjligheten att rekrytera utomlands livsviktig. Det är redan idag svårt för många lantbruksföretag att rekrytera och många jobb kan inte tillsättas. Till viss del handlar det om brist på rätt kompetens men arbetets säsongsbetoning innebär också en bristande attraktionskraft för personer som är boende i Sverige. 


Kompetensförsörjningsfrågan måste tas på allvar. För samtidigt som regeringen stramar åt arbetskraftsinvandringen har man också börjat med arbetet för en Livsmedelsstrategi 2.0. Denna strategi tar sikte på att öka både Sveriges konkurrenskraft och självförsörjningsgrad. Våra medlemsföretag välkomnar detta! Men hur ska vi kunna stärka livsmedelsproduktionen om vi inte får kompetens?


För att lösa frågan behöver insatser göras både på kort och på lång sikt.
På kort sikt måste företagen fortsatt kunna rekrytera även utanför EU, på samma villkor som inom unionen. Utan denna möjlighet blir det svårt för många företag att ens kunna få sitt jobb gjort. I dagsläget verkar det som att det är viktigare för regeringen att strama åt arbetskraftsinvandringen än att stimulera arbetssökande att söka de tjänster som finns. 


På längre sikt måste säsongsjobbens status höjas för att fler ska söka sig till dem. I dag pratas det missvisande och alltför ofta om ”enkla jobb”. Det gör att många inte betraktar jobben som attraktiva. Ibland får man också känslan av att lantbruket betraktas som en arbetsmarknadsåtgärd snarare än som den oumbärliga näring det är.


Lantbruket är livsviktigt för Sverige och dess utmaningar måste ges högsta prioritet. Just nu klappar regeringen branschen med den ena handen men slår undan benen med den andra.


Lena-Liisa Tengblad
VD Gröna arbetsgivare

Läs mer: 

Lönsamhet är lantbrukets bästa åtgärd för klimatet

Extremväder ställer krav på hela den offentliga sektorn