Vattenfrågan måste bli en del av EUs vattenpolitik

Ett varmare klimat påverkar hela Europa. För jordbruket är det en dramatisk förändring som sker. Vattenbristen är en av många saker EU behöver agera på i sin jordbrukspolitik – och det är bråttom, skriver Emma Wiesner, Europaparlamentariker för Centerpartiet.

Extremväder med värmeböljor och torka blir allt vanligare och ger direkta konsekvenser för jordbruket. Vi måste därför snabbt ta till åtgärder för att säkra vattnet och anpassa för ett förändrat klimat. Det skriver Emma Wiesner (C) i en debattartikel. FOTO: TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Efter en extremt torr vår och försommar med mycket låg markfuktighet i hela landet har äntligen regn nått stora delar av Sverige. Men den torka som varit kommer högst troligt ändå skada årets skördar. Än en gång ser vi allvaret som följer på klimatförändringarna. Extremväder med värmeböljor och torka blir allt vanligare och ger direkta konsekvenser för jordbruket. Vi måste därför snabbt ta till åtgärder för att säkra vattnet och anpassa för ett förändrat klimat.

Med undantag för vissa produktionsinriktningar, bland annat potatis- och grönsaksodling, så har svensk växtodling en begränsad tradition av bevattning – jämfört med andra länder som haft större vana av torka. Vi behöver byta inställning och börja behandla vatten som en kritisk råvara, samt investera och innovera för att säkra vattentillgången.

Vi behöver spara vatten i landskapet, genom dammar och våtmarker eller i brunnar. Men även hushålla med det vatten vi har, exempelvis genom smarta lösningar så som precisionsbevattning och förädling av nya grödor som är mindre vattenberoende.

Här är Centerpartiets konkreta förslag för att klimatanpassa och vattensäkra det svenska jordbruket – och som vill ha med i den vattenpakt vi föreslagit i EU – en Blue Deal:

●      Prioritera andra pelaren i den gemensamma jordbrukspolitiken. 

Vi kommer verka för att pelare två får en större andel i nästa CAP, samt att den i större utsträckning tillägnas investeringar för både klimatanpassning, som att anlägga dammar, och åtgärder som kan minska utsläpp. Vi vill även att Sverige på egen hand ska utöka medfinansieringen till pelare 2.

 ●      Förenkla för jordbrukare att få tillgång till renat och säkert avloppsvatten till bevattning. 

De svenska avloppsreningsverken håller hög standard, mycket av det vatten som renas hade gått att använda till bevattning. Därför vill vi förenkla för jordbrukare att ta till vara på renat vatten.

●      Förenkla investeringar för vattenförsörjning. 

Vi vill se över självfinansieringsgraden för investeringar med klimat och miljönytta samt tillåta medfinansering i form av egen arbetsinsats i stället för enbart kontanta medel. Nuvarande stödet för att anlägga dammar täcker exempelvis bara 30 procent av kostnaden. I dagens CAP får stöd likt dessa dessutom bara kompensera för kostnader och inte belöna samhälleliga nyttor, detta vill vi ändra på så att ersättning kan gå längre än att täcka bara kostnader och i stället ge starka incitament.

●      En liberal lag om nya genomiska tekniker. 

Vi kommer verka för att lagen om genomiska tekniker, som just nu börjar förhandlas, blir tillåtande så att vi enklare kan använda gensaxar och andra tekniska lösningar för att utveckla växtförädlingen i Europa. Detta hade accelererat utvecklingen av nya grödor som är både produktiva och lämpade för ett torrare och varmare Sverige. 

●      Återväta dikade marker. 

Återvätning höjer grundvattennivån och minskar således risken för torka i det omkringliggande landskapet. Det kan dock även ha negativa effekter så detta bör göras på väl avvägda platser där nyttorna överväger nackdelarna och med skälig kompensation till markägarna som påverkas.

Det här behöver EU-kommissionen ta sig an på en gång. För vi kan inte vänta. En vattenpakt måste vara en prioriterad fråga för den kommande mandatperioden. Annars kommer vi se fler konflikter om vem som har mest rätt till vattnet – både inom och mellan länder.

Emma Wiesner, Europaparlamentariker, Centerpartiet

Läs mer: 

Lönsamhet är lantbrukets bästa åtgärd för klimatet

Vi måste ta torkan på allvar