Europeiska spelregler riskerar stoppa skogsindustrins klimatnytta

Skogsindustrin är en cirkulär bransch med stor potential inom digital utveckling. Men  jag är orolig för att EU-kommissionen främst ser skogens roll som en kolsänka, skriver Torgny Persson, Skogsindustrierna. 

runden för hela industrin bygger på att vi får fortsätta bruka skogen – vår gröna superkraft, skriver Torgny Persson.

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Av Sveriges yta är 70 procent täckt av skog. Svensk skogsindustri exporterar produkter över hela världen och skogsindustrins produkter ersätter dagligen fossila alternativ. Digitalisering och processforskning utvecklar hela värdekedjan, från skogsbruket till industrin och återvinning. Jag har under de senaste veckorna tagit del av flera spännande utvecklingsprojekt och ser många möjligheter framåt.

Skogsindustrin är redan en bransch med stort mått av cirkularitet. Med ny kunskap genom exempelvis digital information kommer vi kunna utveckla skogsbruket ytterligare, använda råvaran än mer effektivt och våra produkter kommer att kunna bli än mer cirkulära. Förpackningar och papper återvinns redan idag, och returfiber är en attraktiv handelsvara. Och skogen – vår förnybara råvara – är i det längre perspektivet cirkulär, om än med en cykel på cirka 80 år.

Men jag är orolig. Grunden för hela industrin bygger på att vi får fortsätta bruka skogen – vår gröna superkraft. Just nu håller vi på att få försämrade spelregler för att utveckla industrin och våra produkter – och det är i EU spelreglerna sätts. Beslut som fattas inom EU påverkar industrins möjligheter att erbjuda fossilfria produkter som kan generera en minskad klimatpåverkan – inte bara i vårt eget land, utan också i andra länder.

Just nu flödar en tsunami av lagförslag som påverkar skogliga frågor. Exempelvis kan vi konstatera att EU-kommissionen främst ser skogens roll som en kolsänka, vilket kan innebära att Sverige måste minska sitt uttag av skogsråvara. Därmed försvåras möjligheterna att framställa fossilfria produkter. En annan fråga gäller bioenergi, på vilken EU-parlamentet har en negativ syn. Får de gehör för sin linje skulle det slå mot – och till och med riskera att fördyra och försvåra – en viktig del av den svenska energiförsörjningen.

Förslagen ovan visar på en bristande förståelse för skogens och skogsprodukters totala klimatnytta. Låt oss inte missa chansen att ta vara på den svenska skogsnäringens möjligheter! Vi löser inte den globala klimatkrisen genom att minska användningen av förnybar svensk skog. EU bör inte inskränka ländernas möjligheter att besluta om användandet av egna naturresurser. Nu behöver svensk skogsnäring och Sveriges politiker tydligt markera skogsindustrins roll som möjliggörare i omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle.

Torgny Persson, innovations- och forskningsdirektör, Skogsindustrierna

Läs mer: Risk att EU förbjuder lån till skogsägare

Läs mer: Första skogsfrågorna handlar om EU-politik