Lagförslaget måste skickas tillbaka

EU-kommissionens förslag till naturrestaureringslag måste  skickas tillbaka som en rejäl bakläxa till kommissionen. Det skriver Emma Wiesner, Europaparlamentariker för Centerpartiet. 

I denna vecka röstar Europaparlamentets miljöutskott om det nya förslaget på naturrestaureringslag. Omröstningen i miljöutskottet ser ut att bli oerhört jämn, det skriver Emma Wiesner, Europaparlamentariker för Centerpartiet. FOTO: TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

En skrivbordsprodukt utan verklighetsförankring är sommarens mest kontroversiella ämne i Bryssel.


Att öka den biologiska mångfalden och att skadade ekosystem ska restaureras, det är frågor som jag och många politiker med mig är engagerade i och skriver under på. Men vi måste göra det på rätt sätt. EU-kommissionens förslag till naturrestaureringslag är dessvärre på många sätt på fel sätt. Därför måste den skickas tillbaka som en rejäl bakläxa till kommissionen. Centerpartiet kommer att rösta nej till förslaget i miljöutskottet av följande anledningar:

  • Mark i gott skick behöver inte åtgärdas. Montrealprotokollet, som kan liknas vid ett Parisavtal för biologisk mångfald, säger att 30 procent av ytorna som är i dåligt skick ska restaureras. Kommissionen vill EU ska restaurera 20 procent av hela unionens yta.  Medlemsstaterna kan alltså tvingas restaurera marker, trots att de är i gott skick, bara för att nå upp till 20 procent av all mark.
  • Arealen mark det krävs åtgärder på är orealistisk. Förslaget innebär att medlemsländerna på några få år, till 2030, ska vidta och genomföra restaureringsåtgärder på enorma mängder mark och hav. För svensk del innebär förslaget att drygt 2 miljoner hektar skog kan komma att försvinna från produktion.
  • Förslaget rymmer ingen konsekvensanalys. Förslaget har inte granskats för hur det kommer att påverka EU:s livsmedelsproduktion eller tillgången till produkter från skogen.  Förslaget riskerar att kraftigt minska mängden tillgänglig mark tillgänglig för jord- och skogsbruk – mitt under pågående livsmedelskris och inflation, och när produkter från skogen behövs mer än någonsin för att konkurrera ut fossila produkter.
  • Förslaget svarar inte på hur det ska kunna genomföras. Svenska myndigheter har däremot utrett konsekvenserna. Samtliga myndigheter pekar på att förslaget skulle vara i det närmaste orealistiskt att genomföra.
  • Kostnaderna riskerar skena – och äganderätten hotas. Skogs- och jordbruksmarken ägs i dag av hundratusentals personer. Hur kostnaden ska fördelas och vem som ska betala för åtgärderna svarar förslaget inte alls på. Flera myndigheters bedömning är att detta kommer att kosta Sverige mer än 200 miljarder kronor till 2050.
  • Lagstiftningarna krockar med varandra. Lagförslaget innebär att skog måste avverkas för att återställa betesmarker. Samtidigt ställer andra EU-lagar krav på att mängden skog ska öka i Europa och en tredje lag menar att skog absolut inte får avverkas för att skapa betesmark, detta räknas nämligen som skogsskövling enligt lagen som ska skydda Amazonas. Detta skapar ett absurt lapptäcke av olika krav.


I denna vecka röstar Europaparlamentets miljöutskott. Omröstningen i miljöutskottet ser ut att bli oerhört jämn. Socialdemokraterna och Liberalerna står med framtiden för det svenska skogsbruket i sina händer, eftersom deras röster sannolikt avgör. Kommer S och L ta ansvar för att stoppa detta initiativ som riskerar att få absurda konsekvenser för Sverige, och kommer L och KD därefter att ta ansvar i regeringen för att verka för att förslaget stoppas även i ministerrådet?


Emma Wiesner
Europaparlamentariker Centerpartiet

Läs mer: 

Ökad gåsjakt gynnar både stad och land

Miljöpartiets nya dråpslag mot Sveriges bönder