Om det ska satsas på ny energi krävs tydliga regelverk

Energikrisen har gjort skogsbränsle hett igen. Om skogsbruk ska vara ett seriöst alternativ i energiomställningen, krävs långsiktiga riktlinjer och pålitliga regelverk. Det skriver Anna Nilsson. 

Slimmad logistik och tekniska lösningar är en sak, fast allt avgörs av hur politiken övergripande ställer sig till skogsbaserad bioenergi. Det skriver Anna Nilsson.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Energikrisen har gjort skogsbränsle hett igen. Orosmolen på EU-nivå verkar ha skingrats efter vårens förhandlingar. 
Priset på energived i södra Sverige har fördubblats och i norra Sverige finns förhoppningar på nya marknadsmöjligheter för grot, rapporterade Land Skogsbruk för några veckor sedan. 
För 10- 15 år sedan fanns det en stark lokal marknad för grot även i norra Sverige, men där skogsägare och entreprenörer som hade satsat blev förlorare när marknaden dök. 

Men nu kan den få ett nytt uppsving. Efterfrågan på sågverkens biprodukter och andra energisortiment ökar, samtidigt som exportmarknaden står sig stark. Enligt Skogsstyrelsens konsekvensanalys finns det potential att öka användningen av grot från dagens 9 TWh till 24 TWh till 2035. 


Viktigt är nu att systemet byggs upp på ett mer flexibelt sätt. Det finns stora vinster att göra genom att snabba upp processen. Enligt Norra skogsägarna kan groten komma att levereras oflisad till kund. Genom att hoppa över steget med flisning på plats minimeras risken för spill och affären blir smidigare för skogsägaren. Priset för grot baseras på invägd vikt och transportkostnadsavdrag gör att avståndet till kund är avgörande för lönsamheten. 
 

Slimmad logistik och tekniska lösningar är en sak, fast allt avgörs av hur politiken övergripande ställer sig till skogsbaserad bioenergi. Frågan har inte seglat obemärkt förbi. 550 forskare skrev bland annat i ett öppet brev i höstas för att uppmärksamma EU-topparna om forskningsresultat rörande skogen som resurs. Skogsbruk och avverkning kommer alltid att resultera i restprodukter som inte går att använda för produktion. Förutom att fossil energi kan ersättas vid tillverkning av förnyelsebart material så kan ökande volymer av restprodukter från skogen säkra tillgången på förnybara energikällor. 


I våras gjordes en informell uppgörelse mellan EU:s lagstiftande institutioner om det nya förnyelsebarhetsdirektivet, RED III. Enligt direktivet ska andelen förnyelsebar energi öka inom unionen. Under förhandlingarna var det länge oklart om biomassa från skogen skulle räknas som förnyelsebar eller inte. Men det hela landade i att det inte verkar bli några större förändringar jämfört med tidigare. Ett formellt beslut i EU-parlamentet och medlemsländerna i EU-rådet kvarstår dock. 


Tydligt är hur politisk osäkerhet av detta slag påverkar investeringsvilja och framtida satsningar. Om skogsbruk ska fortsätta vara en innovativ framtidsbransch, och vara ett seriöst alternativ i energiomställningen, krävs långsiktiga riktlinjer och pålitliga regelverk att hålla sig till. Vilka företag vågar satsa på ett luftslott?


Anna Nilsson 

Läs mer: 

Bränder visar kortsiktigheten i skog som kolsänka

Fler skyddade skogar hjälper inte klimatet