Så vill skogsindustrin bidra till en hållbar värld

Vi tror att en viktig del av lösningen är en växande bioekonomi som tryggar jobb, välfärd och livskraft för hela Sverige, och som bidrar till en hållbar utveckling även i andra delar av världen. Det skriver Viveka Beckeman, VD för Skogsindustrierna. 

220 företag har inom ramen för samarbetet inom organisationen Skogsindustrierna formulerat en gemensam framtidsagenda för en hållbar utveckling som bygger på tre löften. Om dessa skriver Viveka Beckeman, VD för Skogsindustrierna i ett debattinlägg i Land Skogsbruk. FOTO: TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Människor i vår närhet flyr bomber, isar smälter och sommaren 2023 är den varmaste som har uppmätts på vårt klot. Energikris, höjda räntor och inflation skapar osäkerhet som riskerar att hämma företagens växtkraft och investeringsförmåga. Nu är det är extra viktigt att blicka framåt och hålla fast vid långsiktiga ambitioner.


De vägval vi gör i dag påverkar kommande generationers livsvillkor, och den gröna omställningen kan inte vänta. Därför har organisationen Skogsindustrierna, tillsammans med sina 220 medlemsföretag, enats kring tre löften för en mer hållbar utveckling.
Vi tror att en viktig del av lösningen är en växande bioekonomi som tryggar jobb, välfärd och livskraft för hela Sverige, och som bidrar till en hållbar utveckling även i andra delar av världen. 


Därför har 220 företag, inom ramen för samarbetet inom organisationen Skogsindustrierna, formulerat en gemensam framtidsagenda för en hållbar utveckling. 

Den bygger på tre löften:  
1. Till 2040 ska skogsindustrins klimatnytta öka med 30 procent.
Den svenska skogsnäringens klimatnytta uppgår idag till drygt 90 miljoner ton koldioxid årligen, nästan dubbelt så mycket som Sveriges utsläpp. Vi kommer att sträva efter att öka kolbindningen i växande skog, ersätta fossilintensiva produkter, fånga in biogen koldioxid från vår industri och strypa användningen av fossila drivmedel i våra transporter.


2. 2040 ska skogsindustrins produkter vara helt fossilfria och återvinningsbara.
Skogsindustrins råvara och stora delar av vår tillverkning är fossilfri. Nu vill vi göra upp med de sista fossila material som används som ett komplement till våra biobaserade, till exempel i förpackningar som lagrar vätska. Vi vill också bidra till ett cirkulärt system genom att förenkla återanvändning och återvinning av våra material och produkter. 


3. 2040 ska Sverige ha livskraftiga skogar med en rikare biologisk mångfald.
Den svenska skogsindustrin arbetar för att skapa goda förutsättningar för biologisk mångfald och det arbetet ska utvecklas. Mer variationsrika skogar, fler alternativa skogsskötselmetoder, bättre mätmetoder för att få mer kunskap om den biologiska mångfalden är några mål. 
Som bransch kommer vi ta med vår framtidsagenda till alla samtal som vi deltar i. Med de här löftena spänner vi bågen. Men vi kommer inte att klara dem på egen hand. Det krävs nya samarbeten och också stöd från politiken.


Här är fyra inspel till regeringen:
• Utveckling kräver investeringar. För att företag ska våga göra stora investeringar krävs stabil tillgång på råvara och långsiktiga spelregler. 
• Kunskap kräver forskning. För att fatta kloka beslut om naturhänsyn i skogen behöver vi mer forskning om hur biologisk mångfald svarar på dagens åtgärder. 
• Grön omställning förutsätter enorma mängder el. För att få till det krävs snabbare och mer förutsägbara tillståndsprocesser. 
• Avfall är resurser. Regelverk och standarder måste ses över för att underlätta återvinning och handel med avfall för att skapa nya produkter. 


Låt oss lyfta blicken och samarbeta – framtiden formar vi tillsammans!


Viveka Beckeman

VD Skogsindustrierna

Läs mer: 

Aktivt brukande är att ta vara på möjligheterna

Sverige behöver en skogsvän som Finland