Tillväxten behöver öka i skogen

En något mindre svensk skogsareal ska tillgodose det ökande behovet av virke.   Flera förslag för att öka tillväxten kräver dock lagändringar, skriver Knut Persson. 

En något mindre areal ska tillgodose det ökande behovet av virke. Skogarna växa behöver växa snabbare både för att volymerna behövs till industrin och för att stärka skogsägarnas ekonomi. Det skriver Land Skogsbruks ledarskribent Knut Persson. FOTO: TT

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Den svenska skogen behöver växa snabbare. En något mindre skogsareal ska tillgodose industrins växande behov.
 

Den årliga inventeringen av tillståndet i de svenska skogarna, Riksskogstaxeringen, har nyligen presenterat sin rapport. Sedan mitten av 2010-talet har tillväxten minskat, men i den senaste rapporten kan vi se ett trendbrott med en något ökande tillväxt igen. Trots den ökade tillväxten är avverkning och naturlig avgång nästan lika stor. Det betyder att virkesförrådet åter ökar något, men ökningen är marginell.


Bakom slutsumman årlig tillväxt i all svensk skog finns en rad faktorer som drar åt olika håll. Men en trolig orsak till att tillväxten åter ökar något är att effekten av torkan 2018 börjar klinga av. I det sammanhanget är det oroande att försommaren i år varit ovanlig torr och att det finns en risk för en ny ovanligt torr sommar. Men hur varm och torr sommaren blir vet vi inte.
 

En annan faktor som påverkar tillväxten som är tillgänglig för skogsindustrin är arealen. Den faktiska arealen med skog är mycket fast, vi har inte avverkningar där marken inte beskogas igen. Men en allt större areal skog är utanför det egentliga skogsbruket. Arealen frivilligt avsatt skogsmark har de senaste åren ökat med cirka 50 000 hektar per år och var i fjol 1 372 000 hektar. Ungefär lika mycket produktiv skogsmark är formellt skyddad, till det kommer ungefär en miljon hektar improduktiv skogsmark i skyddade områden. Och kraven på att skydda mer skog kommer inte att minska.


Det blir alltså en något mindre areal som ska tillgodose det ökande behovet av virke. Både för att volymerna behövs till industrin och för att stärka skogsägarnas ekonomi behöver skogarna växa snabbare.
Vad kan man då göra för att tillväxten ska öka? För några år sedan presenterade Skogsstyrelsen en rapport där man föreslog en rad åtgärder som på sikt hade potential att öka tillväxten med 30 procent. På kort sikt hade kvävegödsling störst effekt och på längre sikt har plantering med förädlat material störst betydelse. Men det kan också handla om till exempel dikning och ökad användning av främmande trädslag.


Om utredningen är lagd i skrivbordslådan eller om Skogsstyrelsen verkligen arbetar med att genomföra förslagen är otydligt. I sista hand är det upp till skogsägarna själva att se till att skogen växer så snabbt som möjligt. Men flera av utredningens förslag kräver lagändringar för att kunna genomföras, och att föra fram de förslagen till regeringen måste mer entydigt vara Skogsstyrelsens ansvar.


Knut Persson
 

Läs mer: 

Skogsägare är inte maktlösa

Skogsstyrelsens generaldirektör bör inte gå via medierna