Vi vill ha kvar lokalavdelningen

Det är möjligheten att delta i aktiviteter som ordnas lokalt, inklusive lokalavdelningens åsmöte, som bygger känslan av gemenskap och samhörighet med LRF, skriver Säffle norra lokalavdelning. 

Det är aktiviteterna på gräsrotsnivå som gör LRF, anser debattörerna. Här är det Lima-Malungs lokalavdelning som ordnat en skogskväll. FOTO: LOVISA SVENN

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Medlemmar i Säffle norra LRF-avdelning har varit samlade till medlemsmöte för att diskutera remissen. Vid mötet medverkade två representanter för regionstyrelsen. Undertecknade utsågs att sammanfatta diskussionen och för avdelningens räkning besvara remissen.

Remissen består av två delar, att framtidssäkra folkrörelsen och att stärka det näringspolitiska arbetet. När det gäller den senare delen, delar vi helt intentionen att LRF ska agera kraftfullt. På kommunal nivå sker det i vår kommun genom en kommungrupp med två valda representanter för var och en av de tre avdelningarna. Det finns en väl upparbetad dialog med kommunen och återrapportering sker till respektive avdelning. Avgörande för framgång är dels att de sex representanterna har en gemensam agenda, dels att budskapet framförs på ett adekvat sätt. Huruvida kommungruppen är stadgebunden eller ej är inget som motparten tar någon notis om. Formerna för påverkansarbetet kan naturligtvis variera från kommun till kommun, men i vårt fall fungerar nuvarande ordning bra. Vi ser inget behov av att stadgebinda kommungruppen.

Det som bygger LRF som folkrörelse är, enligt vår uppfattning, alla vi medlemmar på gräsrotsnivå och våra demokratiskt valda lokalavdelningsstyrelser. För oss är detta underifrånperspektiv helt centralt och det är det som skapar känslan av tillhörighet till LRF. Remissen andas i stället ett uppifrånperspektiv (tjänstemannaperspektiv?). Man radar upp argument för hur besvärligt det är med lokalavdelningar och hur enkelt allt skulle vara om man från regionnivå ägde organisationsnumret och därmed också kunde sköta ekonomin och styra verksamheten. Vi skulle inte ens behöva välja styrelse för den kan enligt remissen fastställas av kommungruppen. I remissen kallas det för att ”förenkla formerna” men i praktiken handlar det ju om att demokratin sätts ur spel när vi i lokalavdelningen inte ens ska vara betrodda att välja vår egen styrelse.

För våra 320 medlemmar i Säffle norra LRF-avdelning är det möjligheten att delta i de aktiviteter som ordnas lokalt, inklusive åsmötet, som bygger känslan av gemenskap och samhörighet med LRF.  Vi hade till exempel över 50 deltagare på vårt senaste årsmöte och man kan ju anta att knappt någon av dessa skulle bemöda sej att åka på ett kommungruppsmöte flera mil bort. Om lokalavdelningen blir beskuren sina möjligheter att verka och inte längre får ha ansvar för sin egen ekonomi lär engagemanget för LRF förvinna ganska snabbt. En nyvald ledamot i vår avdelningsstyrelse uttryckte vid mötet att han ville engagera sig för att han värnade om verksamheten lokalt, men kunde inte tänka sig att vara med i någon kommungrupp.

I remissen beskrivs det som att man som förtroendevald  ”kan vara nöjd med att vara medlem och uppleva det skönt att inte behöva ta ansvar”  Det tycker vi är ett uruselt sätt att ”framtidssäkra folkrörelsen”. Lokalavdelningens viktiga roll som plantskola för framtidens förtroendevalda försvinner. Remissens förslag handlar, som vi ser det, snarare om ett påbud uppifrån om att avveckla folkrörelsen till förmån för ett mer toppstyrt/tjänstemannastyrt LRF.

Våra medlemmar har såväl vid årsmötet som vid detta medlemsmöte entydigt uttryckt att vi vill ha vår lokalavdelning kvar med våra egna stadgar, vår egen demokratiskt valda styrelse, vår egen kassör, vår egen ekonomi och vårt eget organisationsnummer. Det är den bästa garanten för god aktivitet i avdelningen och för att våra medlemmar fortsatt ska känna tillhörighet till LRF.

Nej LRF! Gör om och gör rätt! Försök inse att förutsättningarna ser väldigt olika ut på olika håll i landet. Rasera inte det som fungerar bra. Lägg istället kraften där det inte fungerar och försök förändra där!

För Säffle norra LRF-avdelning
Nils Axelsson, ordförande
Ola Axelsson
Anders Axelsson

Finns det en framtid för folkrörelsen?

Dra tillbaka förslaget om LRFs lokalavdelningar