Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 3 maj 2019

Brist på specialistkompetens äventyrar framtiden för svenskt lantbruk

Det är redan svårt att rekrytera personal med tillräcklig kompetens till lantbrukets organisationer, framför allt rådgivare eller experter ute i fält. Därför är Växa Sverige oroligt för de föreslagna ändringarna i agronomutbildningen.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Rådgivare eller experter i fält med tillräcklig kompetens till lantbrukets organisationer är svåra att hitta.
Rådgivare eller experter i fält med tillräcklig kompetens till lantbrukets organisationer är svåra att hitta. FOTO: Tomas Magnusson

Ett arbete pågår med att omforma SLUs utbildningar. Grunden i projektet är att öka antalet studenter som läser på SLU för att tillgodose samhällets behov av framtidens hållbara nyttjande av djur och biologiska naturresurser. Ansatsen låter bra, men inom svensk mjölk- och köttnäring är vi oroade över att det planeras för ett borttagande av de etablerade yrkesinriktningarna som agronom och Jägmästare.

Det är utbildningsprogram som genererar och kvalitetssäkrar den kompetens vi inom näringslivet behöver. Inom Växa Sverige finns omkring 80 agronomer anställda och vi har behov av att fortsatt kunna rekrytera personal med stor kunskap inom vårt område.

SLU planerar att redan från 2021 ge större valmöjligheter för studenterna att plocka ihop sina egna utbildningar i ett kursutbud som motsvarar 3+2 år, det vill säga en kandidatexamen och en masterexamen. Vi menar att breda biologiska utbildningar redan finns på andra universitet och högskolor i Sverige, och vi är övertygade om att SLUs och lantbruksnäringens framgång även fortsättningsvis är att behålla yrkesprogrammen i form av agronom och Jägmästare.

Den grundutbildning som studenter får i nuvarande upplägg av agronomprogrammet är helt nödvändig för den fortsatta utvecklingen och förståelsen för hur biologiska processer hänger samman. Vi anser också att det är av största vikt att förkunskaperna till de tillämpade kurserna på masternivå hålls på en hög och jämn nivå så att det inte behöver äventyra de högre kursernas kvalitet, vilket skulle vara till nackdel både för studenter och för näringsliv.

Agronomer är attraktiva för organisationer och företag i livsmedelsbranschen i och med sina goda grundkunskaper inom kemi, matematik, statistik och biologi, samt mer tillämpade kunskaper inom biologiska processer som exempelvis näringsfysiologi, genetik och molekylärbiologi. Genomför SLU de förändringar som aviseras ser vi en uppenbar risk att vi i framtiden inte kommer kunna hitta den specialistkompetens som näringen behöver för att lantbruks- och livsmedelsföretag ska kunna utvecklas, växa och bli lönsamma på en alltmer globalt konkurrensutsatt marknad.

Det är redan idag svårt att rekrytera personal till flera av lantbrukets organisationer, framför allt personal som har tillräckliga kunskaper för att kunna fungera som till exempel rådgivare eller experter ute på fält. Det beror sannolikt delvis på en förändrad samhällsstruktur där allt färre har någon naturlig anknytning till lantbruk, delvis på att SLU inte har ett tillräckligt utvecklat samarbete med näringens företag och organisationer.

Det är en mycket lång och kostsam process om näringen själv skulle behöva utbilda sin personal i grundläggande kunskaper. Därför är det viktigt att behålla de praktiska moment som ingår i utbildningen och praktik inom näringen för att rusta studenterna med tillräckliga förkunskaper så att de ska kunna fungera bra i arbetslivet.

Utbildningen vid SLU behöver precis som andra utbildningar anpassas och moderniseras, vilket bland annat kan innebära att utbildningsprogrammen förlängs till fem år. Vi ser också ett stort behov av återinförandet av utbildning av agronomer med teknisk kompetens. Det finns en efterfrågan på teknikagronomer inom projektering av lantbrukets byggnader och inomgårdsmekanisering för att möta näringens behov av modernisering.

Detta för att skapa hållbar utveckling för djur och människor, miljö och ekonomi där god djurhälsa och arbetsmiljö ger livskraftiga lantbruksföretag. Att lantbruket moderniseras har länge varit en politisk prioritering och en anledning till att investeringsstödet ingår som en del i det EU-finansierade och statligt finansierade Landsbygdsprogrammet.

I Landsbygdsprogrammet 2014-2020 har det satsats 3,3 miljarder kronor på investeringar i lantbruket där byggnader till djur och livsmedelproduktion är grunden. Då är det väsentligt att det också finns kunskap om byggnader för lantbrukets ändamål och hur de kan anpassas efter nya rön och framtida behov.

Genomförandet av Livsmedelsstrategin kommer att kräva mer specialistkompetens inom livsmedelsproduktion och lantbruk – inte mindre. Agronom är en etablerad examen som kvalitetssäkrar svenskt lantbruks kompetensbehov. Kompetens som branschen behöver både nu och i framtiden. För att säkra svenskt lantbruks konkurrenskraft behöver innebörden av att vara agronom marknadsföras – inte avvecklas av våra egna utbildningsinstitutioner.

Just nu upplever vi att SLU tittar mer på sina egna behov av att fylla utbildningsplatser och att attrahera unga, än näringens och branschens gemensamma behov av välutbildade studenter som kan föra svensk livsmedelsproduktion till nya nivåer både nationellt och globalt. Vi ser en intressant framtid för svensk livsmedelsproduktion – en framtid som är beroende av att det finns inhemsk specialist- och yrkeskompetens. Att behålla och förbättra vedertagna examen som agronom underlättar framtida kompetensförsörjning både för studenter och för näringsliv.

Ulrika Lundberg

Husdjursagronom, avdelningschef Rådgivning & Företagande, Växa Sverige

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen