Vi bär redan ledartröjan inom hyggesfritt

Mycket av det forskarna föreslår pågår redan. Det skriver Carl Appelqvist, projektledare Hyggesfritt skogsbruk, Skogsstyrelsen. 

Schackhuggning utanför Umeå. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

I en debattartikel skriver forskarna Torsten Krause och Sara Brogaard vid Lund University Centre for Sustainability Studies att Skogsstyrelsen och Sveaskog bör ta på sig ledartröjan i arbetet med hyggesfritt skogsbruk. Intressanta förslag och inspirerande att läsa! Men mycket av detta pågår redan.

Hyggesfritt definierar Skogsstyrelsen som skogsbruk på skogsmark med produktionsmål som innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor.

Fram till idag har Skogsstyrelsens satsningar med att främja kunskapsutvecklingen inom hyggesfritt skogsbruk inneburit att sammanställa, men även att i samarbete med andra aktörer ta fram ny kunskap inom området. 

  • Några konkreta exempel på vad som gjorts:
  • Utbildningsmaterial.
  • Interna och externa utbildningar.
  • Försöks- och demonstrationsytor.
  • Stöd för att bedöma huruvida ett objekt är lämpligt för hyggesfritt skogsbruk.
  • Skogsträffar, temadagar och rådgivning i fält.

Motiven till att använda hyggesfritt skogsbruk varierar från fall till fall. Det kan vara naturvärden, kulturvärden eller sociala värden. I vissa fall kan det vara av produktionsskäl till exempel när man har svårt att få upp ny skog efter en avverkning eller vid problem med skador. Många gånger är det en kombination av värden som gör att man väljer ett hyggesfritt alternativ. En viktig utgångspunkt i Skogsstyrelsens rådgivning är markägarens målsättning med sitt skogsbruk.

Svensk skogsforskning har under lång tid varit fokuserad på traditionellt trakthyggesbruk vilket gjort att kunskaperna om de hyggesfria metoderna är bristfällig. Kunskap om hur vi kan bedriva ett variationsrikt skogsbruk är viktigt och behöver utvecklas. Det är därför positivt att det nu startas en rad olika forskningsprojekt med koppling till hyggesfritt skogsbruk.

Skogsstyrelsen samarbetar med olika aktörer, både nationellt och internationellt, för att utveckla kunskaperna om hyggesfritt skogsbruk. Ett par exempel på nyligen genomförda aktiviteter är att vi i slutet av november tillsammans med SLU och Skogforsk anordnade ett seminarium med temat hyggesfritt skogsbruk och att vi så sent som under vecka 48 genomförde en omfattande satsning på Hyggesfria veckan med en mängd digitala, kostnadsfria föreläsningar och seminarier som lockade nästan 2 000 personer. Till våren kommer dessutom en webbutbildning i Kunskapsportalen som du enkelt kan logga in på via vår hemsida.

Visst, vi kan göra mer och hela tiden utveckla och förbättra våra råd. Men med det jag nu nämnt som några exempel på vad vi gör, skulle jag ändå vilja påstå att vi redan har ledartröjan på oss.

Carl Appelqvist

Projektledare Hyggesfritt skogsbruk, Skogsstyrelsen

Läs mer: 

Kyrkan kan visa vägen för ett skogsbruk med hänsyn till skapelsen 

Låt Sveaskog gå över till hyggesfritt