Hyggesfritt är ytterligare ett verktyg

Sveaskog tror att ett varierat och anpassat skogsbruk är ett skogsbruk som har framtiden för sig. I den utvecklingen har hyggesfria metoder en självklar del, skriver Anders Almäng, skogsbrukschef Sveaskog.

Man kan alltid tycka att Sveaskog som ett stort, statligt bolag borde kunna göra mer och att vi tidigare borde ha förstått att intresset för hyggesfritt från olika intressenter skulle öka, skriver Sveaskogs skogsbrukschef Anders Almäng i en replik. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Sveaskog jobbar redan idag med några av de förslag som forskarna Torsten Krause och Sara Brogaard lyfter i sin debattartikel.

Det gäller framför allt att testa och utveckla metoder för hyggesfritt för att lära och förstå hur det påverkar skogstillväxt, föryngring, ekonomisk avkastning, markpåverkan, biologisk mångfald och upplevelsevärden.

Sedan ett antal år tillbaka har vi ett antal försöksområden för hyggesfritt på våra marker, det största är 2000 hektar och ligger i Tiveden. Vi har även varit med och möjliggjort en vetenskaplig sammanställning av hyggesfria fältförsök i Sverige.

Under året har vi också besökt våra finländska kollegor på Forststyrelsen (Metsähallitus på finska) för att studera hur de jobbar med hyggesfritt. Dessutom har vi sjösatt ett initiativ för en närmare dialog och utbyte mellan de statliga skogsbolagen i Sverige, Finland och Norge. I det forumet är diskussioner om förutsättningarna för framtidens skogsbruk självklara.

Från Sveaskogs sida ser vi hyggesfritt som ett medel, ett ytterligare verktyg i verktygslådan, för att skapa ett mer varierat och balanserat skogsbruk. Framför allt tror vi på ett ökat användande alternativa avverkningsmetoder i områden där det finns andra intressen än bara virkesproduktion. Det kan vara för att gynna biologisk mångfald eller vid tätortsnära avverkningar och i skogar viktiga för friluftsliv, besöksnäring, föreningsliv, allemansrätt och inte minst i samplanering med renskötseln.

Vi ser nu också ett tilltagande intresse för ett mer varierat skogsbruk från den samlade branschen. Sveaskogs eget arbete med hyggesfritt, regeringsuppdragen till Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och SLU om hyggesfritt, ökad forskning, seminarier, exkursioner, och metodutveckling är alla bevis på en ambition att skapa mer variation i skogen.

I skogar som lämpar sig bra för virkesproduktion kommer vi dock fortsätta utveckla och modernisera det traditionella trakthyggesbruket med god lämnad naturhänsyn och jobba med hygges- och landskapsplanering. Att helt byta system, från ett som på många sätt har varit lyckosamt i fråga om virkesförsörjning till ett som vi än så länge har begränsad praktisk erfarenhet av i stor skala, tror vi inte skulle vara ansvarsfullt. Inte minst med hänsyn till framtida generationers behov av trädråvara.

Uppgifterna om en normativ och snäv kultur inom skogssektorn tar vi dock på stort allvar. Här tar Sveaskog gärna på sig ledartröjan för att bidra till en mer öppen och kunskapsdriven kultur. På så vis kan skapa goda förutsättningar för ett varierat och framtidsinriktat skogsbruk.

Anders Almäng, skogsbrukschef Sveaskog

Läs mer: 

Vi bär redan ledartröjan inom hyggesfritt

Låt Sveaskog gå över till hyggesfritt

Kyrkan kan visa vägen för ett skogsbruk med hänsyn till skapelsen

Skogsstyrelsen och Sveaskog måste gå före